Les Borovičky v Praze Motole - komentovaná fotogalerie

 

Celková situace, pohled z haldy motolských skládek směrem k východu.
Celková situace, pohled z haldy motolských skládek směrem k východu.


Díky svažitosti terénu zůstala tato oblast nezastavěná. Toho je žádoucí využít a propojit centrum města s venkovským prostorem lesní cestou.


Výraznou dřevinou tohoto lesa je borovice černá, která se v minulosti vysazovala na suchých a teplých lokalitách. V popředí veřejná cesta pro pěší a cyklisty při západním okraji Boroviček, která spojuje Bílou Horu s Plzeňskou ulicí.


Vstup z výše zmíněné veřejné cesty na západě území je velice nenápadný.Navíc je tato pěšina, která jako jediná zpřístupňuje Borovičky ze západu, dosti krkolomná a úzká.
Halda motolských skládek, která lemuje Borovičky z jihu se v posledních letech opětovně naváží a zvětšuje. Část lesa byla z toho důvodu odstraněna. Chystanou cestu proto není vhodné vést ve spodní části lesa. Navíc na některých místech hrozí nebezpečí sesuvu zemin.
V horní části vede v některých místech pěšina kolem plotů zahrad. Budovat zde chystanou stezku není příliš vhodné. Jednak není prostředí příliš zajímavé a z poloviny otevřený lesní zápoj zde neposkytuje dostatečný stín a příjemnou atmosféru lesa. Navíc by mohlo dojít k nežádoucímu narušení soukromí v zahradách.Ideálním místem pro vedení navrhované stezky je vnitřní prostor lesa, přibližně uprostřed výšky svahu. Na mnoha místech se již nesouvislé úseky cesty nacházejí. Ty je třeba využít při budování cesty nové (terén je zde zaříznutý a cestě nepřekáží vzrostlé stromy).Pro stavbu cesty by šlo pravděpodobně využít i odpadů, které se běžně vyváží na haldu. Tím se ušetří náklady a sníží ekologická stopa tohoto projektu. Foto motolských skládek.


Nedávno vybudovaná cesta za Kauflandem je sice propojena s ulicí Bolívarova, avšak propojení do lesa Borovičky chybí - cesta zde končí. Propojení s lesní stezkou se samo nabízí. Cesta na obrázku navazuje na koridor Ladronka, který slouží pěším, cyklistům a in-line bruslařům a kříží se s frekventovanou Kukulovou ulicí mimoúrovňově.


Asi uprostřed lesního pruhu Boroviček je vzrostlý les od shora dolů přerušen mladým lesem (borovice lesní, dub).


Z prostředního nízkého lesa lze celkem pohodlnou pěšinou dojít na zastávku tramvaje Malý Břevnov. Po dobudování první etapy stavby lesní cesty by propojovala tento úsek s městskou zástavbou.


Některé stávající úseky cest byly přerušeny staveništěm metra Motol nad motolskou nemocnicí. Na druhou stranu zprovoznění této stanice zcela jistě přinese zájem veřejnosti o průchod lesem Borovičky, který je nyní velice problematický. Především lze předpokládat poptávku po cestě mezi metrem Motol a nákupním centrem Kaufland. Na obrázcích stavba zastávky Motol (obrázek uprostřed) a pomocného depa (obrázek dole), které jsou od sebe asi 200m.


Východní polovina Boroviček je často tvořena mladšími porosty a je dosti neproniknutelná. Jsou zde zapojené lesy, ale i rozvolněné keřové porosty. Terén je na několik místech zterasovaný, což by vybudování cesty usnadnilo (v pozadí u horního obrázku FN Motol).