Les Borovičky v Praze Motole - další možnosti

S navrhovanou lesní stezkou pro pěší a cyklisty souvisí další aktivity využívající tento prostor. Přírodní kvality místa nabízí návštěvníkům možnost poznání a her v přírodě. Zároveň se nejedná o zvláště chráněné území, takže se citlivé využití místa nebude střetávat s jinými veřejnými zájmy.


 

Využití prostoru místním Domem Dětí a Mládeže

Hned vedle lesa se směrem na sever nachází objekt DDM Praha 6 (na adrese U Boroviček 648/1). Možnost trávit s dětmi čas návštěvou tohoto místa je v současnosti velmi omezená pro nedostatek vhodných cest a opuštěnost místa, což je spolu provázané. Lidé se pravděpodobně do těchto míst i bojí chodit.
V rámci různých ekologických aktivit dětí by zde bylo možné pořádat komentované procházky, sázení lesních stromů, založení veřejné ovocné zahrady a podobné aktivity. Přichází v úvahu i využití místa turistickými, sportovními a výtvarnými kroužky.

Geocashing v Borovičkách

Geocashing je hra, která vyžívá elektronické navigační systémy a podle zeměpisných souřadnic hledá určité předměty, které na místě zanechal někdo jiný. V tomto případě by přínos této aktivity spočíval hlavně v možnosti sponzorství projektu a to buď některým mobilním operátorem nebo výrobcem telefonů. Sponzor by mohl financovat vytvoření naučné stezky, která by mu zároveň sloužila v přijatelné podobě jako prostor pro reklamu.

Vytvoření naučné stezky

Navrhovaná lesní stezka by zároveň byla i naučnou stezkou, která by se zaměřila na konkrétní místa z přírodního, humanitního i technického hlediska. Jako u většiny naučných stezek by se do terénu umístili informační tabule, avšak problematika by byla více dopodrobna rozvedena na webu k této stezce.
Zde je návrh několika zastávek naučné stezky, které jsou uspořádány směrem od západu k východu:

  • Řepská step (tato cedule by se nacházela mimo navrhovanou lesní stezku a to na asi 50 metrů vzdáleném území "významného krajinného prvku Řepská step", tabule by také upozorňovala na tuto lesní stezku)
  • Lesní stezka v Borovičkách (informovala by o této stezce a jí podobným projektům)
  • Geologie území (zabývala by se fenoménem místních křídových stolových vrchů s prudkými svahy a plochými vrcholy - Bílou horou a Vidoulí a jejich obdobami v rámci České křídové tabule)
  • Introdukce stromů (zaměřeno na borovici černou, trnovník akát a dub červený, jejich historii pěstování ve velkém a zvážení uplatnění akátu při samovolném hnojení v agrolesnických kulturách)
  • Historie vývoje řepských a motolských skládek zemin a suti (během posledních 30 let došlo totiž v blízkém okolí k výrazné proměně krajinného reliéfu a případné obrazové série z různých období by byly velice zajímavé, na místních haldách je také možné sledovat různé horniny Pražské kotliny z materiálů získaných ražbou metra)
  • Původní lesy (v porostech starých dubů nechat návštěvníky sledovat místní biotu a upozornit na přírodní procesy související se zavedením místně nepůvodních dřevin a monokultur)
  • Stavba metra (technologie výstavby metra v úseku Dejvická - Motol a dalšího pokračování stavby pod našima nohama)
  • Život bez střechy nad hlavou (ve východní polovině Boroviček místy přespávají bezdomovci, tato lesní stezka může i několika takovým poskytnout možnost pracovat na údržbě cesty a obnově lesa, součástí projektu může být i pomoc vybudovat těmto lidem jednoduché dočasné zázemí v lese)
  • Samovolný vývoj k lesu (tzv. sukcese, na území východní části jsou místa, kde se na původní pastviny a sady šíří les, samovolný vývoj od otevřené krajiny k lesu je obrovskou výsadou naší klimaticky příznivé Střední Evropy)
  • Ovocné dřeviny pro veřejnost (část křovinatých a travnatých míst je možné využít k založení veřejných ovocných zahrad, na jejichž výsadbě by se z vlastních sil podíleli občané a dětské zájmové kroužky)


Drobné pískovcové skalky v Borovičkách jsou charakteristickým úkazem pražských křídových vrchů. Nedávno vzniklé jezírko je zase projevem změny vodních režimů vlivem rozšíření nedaleké haldy.


Dům Dětí a Mládeže Praha 6 (budova s rovnou střechou vlevo) přímo s lesem souvisí. Jestliže je však značná část území přístupná jen po podobných pěšinkách, jako je na obrázku vpravo, není se divit, že tato instituce takový prostor nemůže využít.


Ve východní části netvoří často porosty souvislý zápoj a je možnost zde vytvořit veřejné ovocné zahrady. Zdejší půda a jižní orientace svahu se pro pěstování hodí.Některé mladší lesy vznikly přirozenou sukcesí, jiné jsou výsledkem lesního pasečného hospodaření.